Léif Clienten,
D’Lëtzebuerger Privatwënzer si fir Iech do: Bestellt ganz einfach Äre Wäin a Cremant bei eise Betriber per Email oder Telefon, a mir liwweren Iech de Wäin heem, ouni direkte Kontakt.
Drénkt Lëtzebuerger Wäin vun exzellenter Qualitéit an ënnerstëtzt esou d’Privatwënzer.
Merci bléift gesond a vill Freed beim kucken vun den Videoen an Fotoen vun eisen Betriber.

SCHENGEN

Domaine Henri Ruppert

1, Um Markusberg
Email : hruppert@pt.lu
www.domaine-ruppert.lu
Tél. : 26 66 55 66

Voir la vidéo

Caves Legill

27, route du Vin
Email : plegill@pt.lu
www.legill.lu
Tél. : 23 66 40 38

Domaine Lucien Gloden

29-30, route du Vin
Email : info@vin-gloden.lu
www.vin-gloden.lu
Tél. : 26 66 57 04

REMERSCHEN

Domaine Fränk Kayl

36, route du Vin
Email : info@frankkayl.lu
Tél. : 23 66 45 92

Domaine viticole Sunnen-Hoffmann

6, rue des Prés
Email : info @caves-sunnen.lu
www.sunnen-hoffmann.lu
Tél. : 23 66 40 07

Voir la vidéo

BECH-KLEINMACHER

Domaine Schram

34, route du Vin
Email : dschram@pt.lu
www.domaineschram.lu
Tél. : 23 66 91 43

Voir l'image

Domaine Krier-Bisenius

91, route du Vin
Email : krierjp@pt.lu
Tél. : 23 66 92 06

WELLENSTEIN

Domaine viticole A. Gloden et fils

12, Aalbach
Email : info@gloden.net
www.gloden.net
Tél. : 23 69 83 24

Voir l'image

Caves René Bentz

1, op Mäsgewaan
Tél. : 23 660 884 / 621 217 335
www.cavesrenebentz.lu
Email : bentzvin@pt.lu

Voir la vidéo

WINTRANGE

Domaine Schumacher-Knepper

28, Wäistrooss
Email : contact@schumacher-knepper.lu
www.schumacher-knepper.lu
Tél. : 23 60 45

SCHWEBSANGE

Le Vignoble

106, route du Vin
www.levignoble.lu
Tél. : 621 637 046

ELLANGE-GARE

Domaine Krier-Welbes

3, rue de la Gare
Email : guykrier@pt.lu
www.krier-welbes.lu
Tél. : 23 67 71 84

ERPELDANGE

Caves Rhein-Glock

54, Scheierbierg
Tél. : 23 69 86 78

Domaine Sophie Rosan / Clos Jangli

Email : contact@clos-jangli.lu
www.clos-jangli.lu
Tél. : 621 35 58 22

Voir l'image

Happy Duchy - Raphaël Hannart

Email : tasty@happyduchy.com
www.happyduchy.com
Tél. : 621 76 89 35

Voir la vidéo

REMICH

Domaine Claude Bentz

36, route de Mondorf
Email : info@bentz.lu
www.bentz.lu
Tél. : 23 69 92 16

Voir la vidéo

Domaine Laurent & Rita Kox

6A, rue des Prés
Email : kox@pt.lu
www.domainekox.lu
Tél. : 23 69 84 94

Voir la vidéo

Domaine Mathis Bastian

3, rue des Églantiers
Email : domaine.mathisbastian@pt.lu
www.mathisbastian.lu
Tél. : 23 69 82 95

Voir l'image

Benoît Kox viticulteur

8, rue Neuve
Email : koxb@pt.lu
www.vinkox.lu
Tél. : 621 364 736

Voir la vidéo

Caves Kox-Plyta

32A, route de Mondorf
Email : caveskox-plyta@pt.lu
www.caves-kox.lu
Tél. : 23 69 88 82 / 621 38 40 39

BOUS

Caves Beissel

49, route de Stadtbredimus
Email : gabyjoe@pt.lu
Tél. : 26 66 08 71

GREIVELDANGE

Domaine Beck-Frank

10, am Bréil
Email : vins.beck@pt.lu
Tél. : 23 69 82 92

Domaine Stronck-Pinnel

5, Azengen
Email : info@stronck-pinnel.lu
www.stronck-pinnel.lu
Tél. : 23 66 93 01

HËTTERMILLEN

Domaine Cep d’or

15, route du Vin
Email : info@cepdor.lu
www.cepdor.lu
Tél. : 76 83 83

Voir la vidéo

EHNEN

Domaine Keyser-Kohll by Kohll-Reuland

12, Hohlgaass
Email : mkohll@pt.lu
www.kohll-reuland.lu
Tél. : 26 74 77 72

Voir la vidéo

Domaine Häremillen

3, Op der Borreg
29, am Schank (chais)
Email : info@haeremillen.lu
www.haeremillen.lu
Tél. : 76 84 36

Voir la vidéo

Domaine Kohll-Leuck

4, op der Borreg
Email : domaine@kohll.lu
www.kohll.lu
Tél. : 76 02 42

Voir la vidéo

Caves Jean Leuck-Thull

23, Neie Wee
Email : leuckpol@pt.lu
www.caves-leuck.lu

Voir la vidéo

Tél. : 76 81 25

Domaine Jean Linden-Heinisch

8, rue Isidore Comes
Tél. : 76 06 61

Clos du Notaire

Rue Nic Hein
Email : secklernot@sl.lu
Tél. : 78 00 37

WORMELDANGE

Domaine Alice Hartmann

72-74, rue Principale
Email : domaine@alice-hartmann.lu
www.alice-hartmann.lu
Tél. : 76 00 02

Domaine Schumacher-Lethal

117, route du Vin
Email : contact@schumacher-lethal.lu
www.schumacher-lethal.lu
Tél. : 76 01 34

Voir la vidéo

WORMELDANGE-HAUT

Pundel Vins purs

55, Wengertswee
Email : pundel@internet.lu
www.pundel-vinspurs.lu
Tél. : 76 00 59

Voir la vidéo

Domaine viticole Lethal

5, om Wandhof
Tél. : 76 82 52

AHN

Clos Mon Vieux Moulin

25, rue de Niederdonven
Email : lucduhr@duhrfreres.lu
www.duhrfreres.lu
Tél. : 76 07 46

Voir la vidéo

Winery Jeff Konsbrück

35, rue de la Résistance
Email : jeff@winery-jeffkonsbruck.lu
www.winery-jeffkonsbruck.lu
Tél. : 691 82 73 19

Voir la vidéo

Maison viticole Schmit-Fohl

8, rue de Niederdonven
Email : contact@schmit-fohl.lu
www.schmit-fohl.lu
Tél. : 76 02 31

Voir la vidéo

Domaine Max-Lahr et fils

6, rue des Vignes
Email : rmax@pt.lu
www.max-lahr.lu
Tél. : 76 84 11

Voir la vidéo

Caves Berna

7, rue de la Résistance
Email : info@cavesberna.lu
www.cavesberna.lu
Tél. : 76 02 08

Domaine Mme Aly Duhr

9, rue Aly Duhr
Email : info@alyduhr.lu
www.alyduhr.lu
Tél. : 76 00 43

Caves Ley-Schartz

4, rue Aly Duhr
Email : caves.ley.schartz@pt.lu
Tél. : 76 00 74

Caves Steinmetz-Duhr

11, rue de la Résistance
Tél. : 76 83 15

NIEDERDONVEN

Caves Duhr-Maddalon

9, rue Puert
Tél. : 76 01 88

Caves Ries

13, rue de la Moselle
Email : info@cavesries.lu
www.cavesries.lu
Tél. : 76 80 61

MACHTUM

Domaine viticole Pundel-Hoffeld / Caves Pundel-Err

21-25, route du Vin
Email : cpundel@pt.lu
www.pundel-hoffeld.info
Tél. : 75 02 76

Schlink domaine viticole

1, rue de l’Eglise
Email: info@caves-schlink.lu
www.caves-schlink.lu
Tél. : 75 84 68

Voir la vidéo

ROSPORT

Fru by Georges Schiltz

8, rue Tudor
Email : georges.schiltz@tudorsgeeschter.lu
http://www.fru.lu
Tél. : 691 74 25 70

René Krippes

11a, rue du Pont
Email : rene.krippes@pt.lu
Tél. : 621 28 61 31

STEINHEIM

Maison Viticole Roeder

27, rue de la Montagne
Email : luc.roeder@biowenzer.lu
www.biowenzer.lu
Tél. : 691 628 731

Voir la vidéo